KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

 • Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów firmy „GRUPA OGRODZENIOWA” zakupionych i zamontowanych na terenie Polski.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w materiale i procesie produkcji. W przypadku składowania i magazynowania produktu przed zamontowaniem, produkt powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie narażonych na promieniowanie słoneczne.
 • Zgłoszenie reklamacji należy dokonywać w formie pisemnej w firmie w której został dokonany zakup. Listownie na adres siedziby bądź adres mailowy biuro@grupaogrodzeniowa.pl
 • Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest paragon lub faktura zakupu.
 • Ocena wzrokowa elementów używanych na zewnątrz powinna być realizowana nieuzbrojonym okiem z odległości 5m.
 • Dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów pomiędzy wyrobami skierowanymi do produkcji w różnych partiach produkcyjnych oraz elementami wyrobów wykonanymi różnymi technologiami produkcyjnymi .
 • Utrata połysku następuje wprost proporcjonalnie do ekspozycji słonecznej , możliwe jest występowanie plam i przebarwień- nie objęte gwarancją.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek złego magazynowania , transportu , montażu i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona do wartości reklamowanego towaru dotkniętego wadą.

 

Okres gwarancji:

 • Gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu, firma GRUPA OGRODZENIOWA udziela na okres 24 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem, że użytkowanie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem.
 • Firma gwarantuje odporność antykorozyjną produktów przez okres 24 miesięcy.
 • Zamiana koloru powłok, akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek, śruby i nakrętki a także elementy wykonane z tworzyw sztucznych nie są objęte niniejszą gwarancją
 • Gwarancja oddzielona jest na błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że produkty nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -20C i powyżej 50C oraz montowane będą w temperaturze nie mniejszej niż 0C.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek złego magazynowania, transportu, montażu i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja produktów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi
 • Gwarancja ulega skróceniu, gdy produkt został zamontowany w środowisku silnie agresywnym
 • Dla produktów zamontowanych w pobliżu terenów przemysłowych wynosi 12 miesięcy.
 • Produkty eksploatowane bliżej niż 1000m od linii brzegowej morza nie podlegają gwarancji.

 

Świadczenia gwarancyjne:

 • W okresie gwarancji usuwane są wszelkie wady produktu stwierdzone jako wady produkcji lub materiałów terminie 60 dni od daty wystawienia faktury
 • Po wyżej wymienionym terminie odpowiedzialność sprzedawcy wygasa.
 • Firma zobowiązuje się do naprawy lub obniżenia ceny zakupu produktu.
 • Kwota naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć wartości reklamowanego produktu.
 • Kupujący w razie uszkodzeń, usterek, nieprawidłowych lub niepełnych dostaw ma obowiązek spisać z osobą dostarczającą protokół jakościowy i ilościowy.
 • Jeżeli stwierdzono występowanie wad powłoki cynku lub malarskiej po dokonaniu trwałego montażu produktu( nie można go zdemontować ) klient nie może domagać się od Producenta ponownego ocynkowania lub malowania, w zaistniałej sytuacji Producent w przypadku uzasadnionych roszczeń dokona naprawy na miejscu u Klienta materiałami renowacyjnymi , które mogą odbiegać odcieniem i strukturą od powłoki oryginalnej.

 

Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku:

 • Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu.
 • Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, kwasy, rozpuszczalniki, alkohole, aromaty oraz inne agresywne działające substancje chemiczne np.: cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiału lub rysy.
 • Anomalnych warunków pogodowych oraz klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych.
 • Uszkodzeń elementów ogrodzeniowych powstałych wskutek działania sił dynamicznych.
 • W przypadku zastosowania do budowy ogrodzenia elementów innego producenta, które są powodem wystąpienia korozji.
 • Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na usunięcie wady w sposób określony przez Producenta.
 • Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu, magazynowania wyrobów lub w czasie instalowania.
 • Napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 • Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną i niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w instrukcji obsługi.
 • Napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione.
 • Występowania przebarwień , nieznacznych nierówności ocynkowanej powierzchni zewnętrznej oraz tzw. „białej korozji”(będącej wynikiem naturalnego procesu utleniania się cynku)jest zjawiskiem naturalnym , charakterystycznym dla tego rodzaju powłoki antykorozyjnej i nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.
 • Zastosowania części zamiennych innych producentów niż części oryginalne producenta, bez pisemnej zgody producenta.
 • Zwrotom nie podlegają produkty wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego .

 

Uwagi:

 • W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionego reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający reklamację.
 • Aby przyspieszyć procedurę rozpatrzenia reklamacji, producent wymaga załączenia do zgłoszenia zdjęcia reklamowanego produktu wraz z wyszczególnieniem powstałej wady.
 • Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, kiedy reklamacja został złożona po okresie gwarancyjnym.
 • Złożenie reklamacji nie wydłuża terminu płatności.
 • Kupujący ma obowiązek osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać odbioru ilościowego oraz jakościowego , dostarczonego i potwierdzić odbiór czytelnym podpisem .
 • W przypadku wysyłki lub odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika dostawa lub odbiór towarów przez przewoźników będzie rozumiana jako dostawa/odbiór przez klienta, i od tego momentu wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia rzeczy zostanie przeniesiona na klienta.
 • Na elementach ocynkowanych ogniowo bez powierzchni lakierowanej dopuszcza się występowanie nadlewów cynku o wysokości do 0,5 cm.
 • Dopuszcza się tolerancji wymiarowej +/- 5%.
 • W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem przewoźnika a Kupujący towaru nie odbierze z przyczyn nie zależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma obowiązku wysyłania towaru ponownie , natomiast Kupujący ma obowiązek odebrać towar z siedziby firmy GRUPA OGRODZENIOWA.
 • Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z instrukcją i zasadami sztuki budowlanej.
 • Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach w obowiązujących przepisach prawa.
 • Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 • W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub uboczne tj: straty handlowe , utratę spodziewanych zysków lub inne straty pośrednie)
 • Towar uważa się za automatycznie przyjęty i pozbawiony wad jeżeli w ciągu 3 dni od daty dostawy Kupujący nie zgłosi żadnych roszczeń.
 • Instrukcje montażu, deklaracje zgodności i certyfikaty są dostępne w punkcie sprzedaży firmy GRUPA OGRODZENIOWA.

Skontaktuj się

Zadzwoń lub wyślij nam maila

Zadzwoń: 509 787 179

Biuro czynne: Poniedziałek - Piątek 8-17

Formularz kontaktowy