OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „GRUPA OGRODZENIOWA”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Realizacja transakcji następuje po złożeniu przez kupującego osobiście lub drogą elektroniczną, pisemnego zamówienia, czytelnie podpisanego przez Kupującego lub osobę upoważnioną.
  • Zamówienie musi zawierać następujące dane: dane personalne Kupującego, rodzaj produktu, parametry produktu, ilość, termin realizacji, adres dostawy.
  • Termin realizacji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę (szczegóły zawierania terminów na pro formie).
  • O błędach w potwierdzeniu zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę należy powiadomić Sprzedawcę pisemnie.
  • Wszystkie oferty cenowe mają ważność 30 dni kalendarzowych. Chyba, że strony ustaliły inaczej.
  • Oferta cenowa przedstawiona przez Sprzedawcę nie powoduje rezerwacji towaru.
  • Poziom rabatów jest ustalany indywidualnie i zależą m.in. od ilości zamówienia, odległości dostawy.
  • Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru towaru w ustalonym terminie.
  • Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą nastąpić w formie pisemnej do 3 dni od potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Po tym terminie błędy w zamówieniu obciążają kupującego.
  • W przypadku gdy zamówienie zawiera wykonanie usługi montażu ogrodzenia kupujący odpowiada za zapewnienie możliwości swobodnej realizacji robót w uzgodnionym czasie i miejscu.
  • Ulotki, reklama, foldery, wystawy są działaniami wyłącznie poglądowymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo bez powiadomienia Kupującego do zmian technicznych polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów. Jednakże zmiany te nie mogą mieć wpływu na ustaloną cenę towaru.
  • W przypadku odbioru zamówienia transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zamawiającego zobowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie odbioru.
  • Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, tym bardziej za wykorzystanie niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Jeśli termin realizacji zostanie niedotrzymany przez Sprzedającego na skutek działania siły wyższej kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.

Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in.:

 • Klęski żywiołowe,
 • Strajki,
 • Nie zawinione przez Sprzedającego przerwy w funkcjonowaniu zakładu.
 • Nie zawinione przez Sprzedającego przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji.

 

 1. CENY I PŁATNOŚCI
  • Cena na zamówiony towar określana jest każdorazowo na wycenie lub potwierdzeniu zamówienia pro formy.
  • Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
  • Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w momencie wpłaty dokonanej w kasie.
  • Wniesienie jakichkolwiek reklamacji nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowej zapłaty.
  • W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki za opóźnienie w wysokości przewidzianą ustawą.
  • Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty ( paragraf 589 kodeksu cywilnego ).
  • W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub wycofania zamówienia przez Kupującego po dacie jego złożenia Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty.
  • W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług.
  • W przypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia.
  • W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru przez Kupującego, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na poczet ww kary umownej.
  • Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
  • W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania.
  • W przypadku Klienta, który po raz pierwszy dokonuje zakupu u Sprzedawcy lub poprzednie zobowiązania względem Sprzedawcy regulował z opóźnieniem, Sprzedawca jeszcze przed rozpoczęciem wykonania zlecenia może zażądać płatności na podstawie faktury pro formy, której realizacja przez Klienta będzie warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy w przypadku oznak pogarszającej się sytuacji finansowej Klienta.
  • Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego o ile strony nie ustaliły inaczej.
  • Sprzedawca może uwarunkować realizację zamówienia od zapłaty części kwoty ( zaliczki), jak również przedpłaty w przypadkach innych niż wymienione powyżej.

 

 1. WAŻNE INFORMACJE I UWAGI
  • Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na towarach Sprzedającego jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji.
  • Cynkowanie ogniowe jest jedynie procesem przedłużającym żywotność produktu i nie podnosi wartości estetycznych.
  • Rysy i zadrapania powstałe podczas montażu, które zostały naprawione nie podlegają reklamacji.
  • Wszelkie rysunki, opisy dotyczące wagi, wymiarów oraz opisy i ilustracje zawarte w ulotkach i katalogach reklamowych cennikach, przybliżone dane dotyczące funkcjonowania lub inne specyfikacje dostarczane przez Sprzedawcę są wyłącznie przybliżone i nie stanowią części umowy ani gwarancji o ile Sprzedawca wyraźnie nie potwierdzi.
  • Rysunki, dokumenty techniczne, specyfikacje przedstawione na potrzeby wykorzystania ich przez Klienta nie mogą być kopiowane, powielane lub przekazywane osobie trzeciej bez uprzedniej zgody pisemnej Sprzedającego.
  • Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 5 metrów w ciągu jasnego dnia.
  • Wszystkie połączenia spawane wykonane są metodą MIG zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-4.
  • Zwrot towaru pomniejszony o koszty obsługi magazynowej jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym Sprzedawcy i pisemnej zgodzie.
  • W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru towaru klient będzie obciążony kosztem magazynowania. Koszt magazynowania zaczyna się od kwoty 100zł netto (w zależności od ilości i gabarytu).
  • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz. U. nr 139 z 12.06.2003r).

Skontaktuj się

Zadzwoń lub wyślij nam maila

Zadzwoń: 509 787 179

Biuro czynne: Poniedziałek - Piątek 8-17

Formularz kontaktowy